Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego:
1 szafy drewnianej o wymiarach 190cm wysokości, 80 szerokości
3 szt. stołów drewnianych o wymiarach dłg. 180 cm i 90cm szerokości
25 szt. krzeseł konferencyjnych


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zadba o estetykę i praktykę realizacji zamówienia.


Termin wykonania dostawy
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Chocimów 75b 27-415 Kunów do dnia 20 stycznia 2016 roku.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Po zatwierdzeniu wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia formularza klauzuli antykorupcyjnej i protokołu odbioru.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko, firmę, dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty
Oferty można składać pocztą lub osobiście na adres: Chocimów 75 b, 27- 415 Kunów


Koperta powinna być oznaczona następująco:
Oferta na wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego
1 szafy drewnianej o wymiarach 190cm wysokości, 80 szerokości , 3 szt. stołów drewnianych o wymiarach dłg. 180 cm i 90cm szerokości oraz 25 szt. krzeseł konferencyjnych
w ramach projektu ”Chocimowskie Centrum Wiedzy o Regionie”
adres Chocimów 75b, 27-415 Kunów
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2016 roku do godz.12.00

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.
Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą -najniższą cenę ofertową brutto.
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest pani Barbara Domagała koordynator projektu tel. 500718850, e-mail: chocimow@gmail.com

 

Administrator 2015-12-14
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014